S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies, a to pre účely fungovania webu, zapamätania si používateľských nastavení a analýzu návštevnosti. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači/zariadení. Nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

vydané v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení (ďalej len „Obchodné podmienky“)

 

Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.1907perfumeries.sk je Predávajúci:

 

Obchodné meno:           1907 s.r.o.

Sídlo:                            Komenského 47, 040 01, Košice

IČO:                             45 303 487

DIČ:                             2022933088

IČ DPH:                        SK2022933088

Registrácia:                   Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, vložka č.: 24714/V

E-mail:                         obchod@1907.sk

Tel. č.:                          +421 911 167 365

Štatutárny orgán:          Eva Škovranová

(ďalej ako „Predávajúci“)

 

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom tovaru od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na www.1907perfumeries.sk (ďalej aj „Internetový obchod“) a ktorá vyplnila elektronickú Objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania tovaru (ďalej len „Kupujúci“).
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva tovar ponúkaný prostredníctvom Internetového obchodu pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).
 3. Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené objednávkou v tomto Internetovom obchode podľa bodu 5 Obchodných podmienok, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 4. Elektronickou objednávkou (ďalej ako aj „Objednávka“) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webstránke Internetového obchodu odoslaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania tovaru, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom podľa bodu 7 Obchodných podmienok.
 5. Tovarom sa rozumejú produkty ponúkané Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.

 

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je registrácia, t.j. pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných osobných údajov, a to mena, priezviska/obchodného mena, adresy bydliska/sídla, a IČO (ak bolo pridelené), telefonického čísla a e-mailovej adresy. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:
 • Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke; alebo
 • Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo
 • Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo
 • nebolo možné potvrdiť Objednávku podľa bodu 11 Obchodných podmienok; alebo
 • ak celková cena za objednaný tovar vrátane prípadného poštovného nebola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu v lehote podľa bodu 21 Obchodných podmienok; alebo
 • Predávajúci nemá na sklade alebo nevie inak zabezpečiť tovar objednaný Kupujúcim.
 1. Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.
 2. Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.
 3. Predávajúci bezodkladne odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci obdržal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čím vzniká kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 4. Storno Objednávky:
 • Kupujúci môže stornovať Objednávku aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred tým ako bola Objednávka prijatá podľa bodu 11 Obchodných podmienok.
 • Po prijatí Objednávky podľa bodu 11 Obchodných podmienok môže Kupujúci zrušiť svoju objednávku najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni kedy Predávajúci obdržal Objednávku od Kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný zaplatiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 5,- €.
 • Ak po prijatí Objednávky podľa bodu 11 Obchodných podmienok a uplynutí doby podľa druhého odseku tohto bodu zruší Kupujúci Objednávku pred tým ako bol tovar odoslaný Kupujúcemu, Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 5,- €.
 • Ak po prijatí Objednávky podľa bodu 11 Obchodných podmienok zruší Kupujúci Objednávku po tom ako bol tovar odoslaný Kupujúcemu, Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady vo výške poštovného a storno poplatok vo výške 5,- €.
 • Objednávku je možné zrušiť len v pracovných dňoch, a to e-mailom na adrese: obchod@1907.sk, pričom je v predmete e-mailu potrebné uviesť STORNO.

 

Cena a poštovné

 1. Cena tovaru je uvedená na webstránke Internetového obchodu. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien tovaru a poštovného. Konečná cena pre Kupujúceho a poštovné sú uvedené v potvrdení Objednávky.
 3. Cena tovaru nezahŕňa náklady na poštovné. Balné je započítané v cene výrobkov. Poštovné platí Kupujúci. Colné a iné poplatky spojené s doručením tovaru mimo EÚ znáša v plnej výške Kupujúci.
 4. Predávajúci môže poskytnúť na ponúkaný tovar zľavy, ktoré budú uvedené na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.
 5. Cena poštovného je vo výške:
 • 6,- €, ak je tovar dodávaný v rámci Slovenskej republiky. V prípade takejto objednávky nad hodnotu 150,- € sa poštovné neúčtuje.
 • 15,- €, ak je tovar dodávaný v rámci Európy. V prípade takejto objednávky nad hodnotu 150,- € sa poštovné neúčtuje.
 • v prípade objednávky tovaru na dobierku bude k poštovnému účtovaný príplatok vo výške 1,50,- €
 1. K tovaru zakúpeného Kupujúcim od Predávajúceho je priložená faktúra. Kupujúci súhlasí, aby bol alternatívne Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu elektronickú faktúru na jeho e-mailovú adresu.

 

Možnosti platby za tovar

 1. Kupujúci môže uhradiť cenu za tovar: 
 • bankovým prevodom na účet č. 2929830598/1100 vedený v Tatra Banka a.s., pri ktorom Kupujúci ako variabilný symbol uvedie identifikačné číslo Objednávky,
 • v momente prevzatia tovaru, ak je tovar zasielaný na dobierku,
 • iným spôsobom, ktorý umožňujú webové stránky Internetového obchodu. 
 1. Ak kupujúci hradí cenu za objednaný tovar bankovým prevodom podľa prvého odseku bodu 20 Obchodných podmienok, cena musí byť uhradená do 3 dní odo dňa prijatia Objednávky Predávajúcim. Cena sa považuje za uhradenú v momente pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho.
 2. Ak cena nebude uhradená v plnej výške za objednaný tovar vrátane poštovného, Predávajúci je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek dodávku tovaru Kupujúcemu.

 

Dodacie podmienky a prevzatie tovaru

 1. Tovar je Kupujúcemu zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérom na ním uvedenú adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke. Pokiaľ Kupujúci neuvedie inú adresu ako adresu jeho bydliska/sídla, tovar bude odoslaný na adresu bydliska/sídla Kupujúceho.
 2. Tovar Predávajúci dodáva bez územného obmedzenia.
 3. Objednaný tovar bude Predávajúcim vyexpedovaný do 5 dní odo dňa prijatia Objednávky Predávajúcim, ak je tovar zasielaný na dobierku.
 4. V prípade platby Kupujúceho za objednaný tovar podľa prvého odseku bodu 20 Obchodných podmienok, bude objednaný tovar vyexpedovaný Predávajúcim až po uhradení celej kúpnej ceny vrátane ďalších nákladov (najmä poštovné), a to do 5 dní odo dňa uhradenia.
 5. O tom, že objednaný tovar bol Kupujúcemu vyexpedovaný, bude Kupujúcemu odoslaný informačný email. Tovar odoslaný Predávajúcim je Kupujúci povinný prevziať a zaplatiť zaň celkovú cenu a poštovné.
 6. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že zásielku prevzal v poriadku a nepoškodenú. Akékoľvek poškodenie zásielky, resp. poškodenie tovaru musí Kupujúci reklamovať u osoby zabezpečujúcej doručenie zásielky, a to ihneď pri prevzatí zásielky. V takomto prípade môže Kupujúci prevzatie zásielky odmietnuť a musí ihneď, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dni kedy Kupujúci zásielku s tovarom odmietol prevziať, informovať o tomto Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody na tovare spôsobené doručovateľom.
 7. Ihneď po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný tovar prezrieť, či nie je poškodený alebo vadný.

  

Reklamácia tovaru

 1. V prípade, že Kupujúci pri prevzatí tovaru zistí vady tovaru (bod 29 Obchodných podmienok), je povinný:
 • oznámiť jednotlivé vady tovaru Predávajúcemu do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru e-mailom na e-mailovú adresu obchod@1907.sk alebo na adrese 1907 s.r.o., Hlavná 20, 040 01, Košice, Slovenská republika,
 • zaslať tovar doporučene (nie na dobierku) na adresu Predávajúceho (prvý odsek tohto bodu), a to na náklady Kupujúceho,
 • uviesť v zásielke podľa druhého odseku tohto bodu dôvod reklamácie, poštovnú adresu Kupujúceho a priložiť doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru.
 1. Predávajúci vybaví reklamáciu v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania reklamovaného tovaru.
 2. Predávajúci nevracia poštovné ako ani náklady spojené s doručením reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu reklamovaného tovaru v čase jeho prepravy smerom k Predávajúcemu, Predávajúci nezodpovedá.

 

Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Okamih prevzatia tovaru sa spravuje ustanovením § 7 ods. 4 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. V takomto prípade Predávajúci:
 • prevezme tovar po splnení podmienok Kupujúcim podľa bodov 36 až 38,
 • vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú Kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to prevodom na bankový účet Kupujúceho oznámeného podľa bodu 36. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
 1. Ak sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 33, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy podľa Prílohy č. 1 Obchodných podmienok s uvedením Tovaru, mena a priezviska, resp. obchodného mena, adresy bydliska/sídla Kupujúceho a dátumu objednania alebo prijatia Objednávky.
 2. Podmienkami pre odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 33 sú:
 • tovar nesmie byť použitý ani rozbalený z pôvodného obalu, v ktorom bol zaslaný,
 • tovar nesmie byť poškodený a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar musí byť kompletný a zaslaný spolu s dokladom preukazujúcim jeho kúpu. 
 1. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu 33, tovar zasielaný späť Predávajúcemu zasiela Kupujúci na vlastné nebezpečenstvo a znáša prípadnú škodu v plnom rozsahu, ktorá na tovare vznikne.

 

Spracúvanie osobných údajov

 1. Predávajúcispracúva osobné údaje tretích osôb, najmä Kupujúcich alebo osôb, ktoré sa registrovali alebo prihlásili (ďalej len „Registrované osoby“) na portáli Internetového obchodu Predávajúceho www.1907perfumeries.sk (ďalej len „Portál“), v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Kupujúci odoslaním Objednávky, alebo Registrovaná osoba kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať“ pri registrácii na Portál predávajúceho, potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov vykonáva Predávajúci na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Predávajúci a Kupujúci, resp. Registrovaná osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby, v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie, poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely, ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, resp. Registrovanou osobu, ako napríklad doručenie tovaru dohodnutého v Objednávke, vrátane neskoršej komunikácie (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o tovare Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby. Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Obchodných podmienok môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Kupujúceho o jeho platobnej karte. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov.
 3. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 40 Obchodných podmienok, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedeným v rovnakom bode Obchodných podmienok, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim, resp. Registrovanou osobou dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu spracúvania. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
 4. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a  neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s predajom tovaru prostredníctvom Internetového obchodu a zabezpečením jeho chodu.
 5. Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami, a to prevádzkovateľom webových stránok, na ktorých je uložený Internetový obchod a to spoločnosťou Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému), firma Unihost s.r.o. (správca serverov), Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), ďalej subjektom, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností Predávajúceho v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a taktiež subjektom poskytujúcim kuriérske služby, ako aj Slovenskej pošte, a.s., za účelom doručenia tovaru v zmysle Objednávky.
 6. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby pred ich protiprávnym spracúvaním.
 7. Predávajúci v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje Kupujúcemu, resp. Registrovanej osobe nasledovné informácie:
 • identifikačné údaje Predávajúceho sú uvedené v bode 1 Obchodných podmienok,
 • účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 40 Obchodných podmienok,
 • zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v bode 40 Obchodných podmienok,
 • osobné údaje, resp. osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám uvedeným v bode 43 Obchodných podmienok,
 • Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie registrácie na Internetovom obchode, inak v súlade osobitnými právnymi predpismi,
 • Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba majú právo od Predávajúceho požadovať prístup k ich osobným údajom, právo na opravu ich osobných údajov, právo na vymazanie ich osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
 • Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba, môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
 1. Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby:
  Osoba poskytujúca osobné údaje (ďalej aj „dotknutá osoba“) má v zmysle čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia práva v zmysle nasledujúcich bodov Obchodných podmienok.
 2. Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným v bode 45 Obchodných podmienok.
 3. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 4. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; alebo
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu; alebo
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania:Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť spracúvaných osobných údajov; alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
 • Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie    spracúvania osobných údajov zrušené.

 1. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania:Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 2. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 3. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 4. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: dotknutá osoba právo má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 5. Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.
 6. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
 • Predávajúci je povinnýposkytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľačl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
 • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 Obchodných podmienok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 • Informácie podľa bodu 1 Obchodných podmienok poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Obmedzenie práv dotknutej osoby

 1. O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

Používanie súborov cookie

 1. Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby (ďalej len „Koncové zariadenie“), ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Predávajúci prostredníctvom prevádzkovania Portálu. Prostredníctvom súborov cookie si Portál uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Kupujúceho. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Portálu.
 2. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware ani spyware.
 3. Portál používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v Koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z Koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.
 4. Portál používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v Koncovom zariadení za účelom:
 • zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Portálu,
 • zapamätania navštívených miest Portálu a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú užívatelia najčastejšie,
 • zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Portálu vložia,
 • zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum a počet jednotlivých návštev Portálu, časový interval požívania a pod.),
 • zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení.
 1. Informácie získané zo súborov cookie Predávajúci nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Predávajúci nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.
 2. Pokiaľ sa Registrovaná osoba neprihlási do Portálu prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k spracúvaniu jej osobných údajov.
 3. Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z Koncového zariadenia odstrániť.
 4. V prípade nepoužívania súborov cookie Kupujúci nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Portálu na Koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookie.

 

Rozhodné právo, právomoc súdu a alternatívne riešenie sporov

 1. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.
 3. Alternatívne riešenie sporov:
 • Účelom tohto ustanovenia Obchodných podmienok je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 • Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
 • Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 • Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 • V súlade s vyššie uvedeným nariadením Predávajúci uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

  

Záverečné ustanovenia

 1. Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, najmä ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.
 2. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
 3. Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.
 4. Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Kupujúci bude doručovať Predávajúcemu, je Kupujúci povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho uvedenú na webstránke Predávajúceho, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak.
 5. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho alebo Registrovanú osobu stávajú účinnými a záväznými dňom registrácie Registrovanej osoby na Portáli Predávajúceho alebo objednaním tovaru ponúkaného Predávajúcim.
 6. Registrovaná osoba, najmä Kupujúci registráciou na webstránke Internetového obchodu Predávajúceho alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámila s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Internetového obchodu Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
 7. Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke Internetového obchodu.
 8. Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 17.06.2018.

  

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:

Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice I

Odbor výkonu dozoru

Tel. č. 055/622 07 81 

Fax č. 055/622 45 47

YmNlNDkz